Måndag 24 juni 2024

Om Tyresta

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. Kortfattat löd motiveringen: ”…i syfte att bevara ett representativt sprickdalslandskap med värdefull natur, särskilt de omfattande urskogarna”.

Naturen

Nationalparken omfattar 1.970 hektar, till den helt övervägande delen bestående av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap med tallen som dominerande trädslag uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna. Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr.

Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området på nästan 5.000 hektar. I reservatet är barrskogen också dominerande men här finns även rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.